Conversation Between ag162 and medialux

1 Visitor Messages

  1. http://biareview.com/ http://anztheme.com/ trung tâm kế toán dịch vụ thành lập doanh nghiệp tư vấn luật dịch vụ kế toán ôn Linh Sư. Ngũ giai tu luyện dược tề, ta nhớ trong Hiệp hội Linh Dược Sư gần đây, ngươi đă toàn lực đột phá đến ngũ giai cao cấp Tông Linh Sư......
    - C̣n A Cơ Mễ Đức, cấp bậc hôm nay c̣n thấp, tứ giai tu luyện dược tề cùng cực hạn dược tề Linh Dược Sư cũng có trong hiệp hội. Linh Tôn dược tề chờ đến khi nào ngươi tu luyện gặp b́nh cảnh, không cách nào đột phá lại phục dụng. Về phần lúc nào phục dụng là do ngươi quyết định.
    Phân phó xong, Kiệt Sâm nh́n phía mấy người Thái Sâm. Hắn cũng rất chờ mong Linh Tôn dược tề có ǵ bất đồng.
    - Hiện tại phục dụng?
    Ba người Thái Sâm dĩ nhiên không ch
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1